Przejdź do zawartości
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł

Regulamin

§1

Informacje o sklepie internetowym
Sklep internetowy CRACK COFFEE, działa pod adresem www.crackcoffee.pl z siedzibą w (30-662) Kraków, ul. Albańska 24, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, REGON 524340173, NIP 6772491780 (dalej Sprzedawca).


Dane kontaktowe:
numer telefonu: +48 732 139 793
adres mailowy: contact@crackcoffee.pl

 

§2

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego crackcoffee.pl;
 4. Sklep– serwis internetowy dostępny pod crackcoffee.pl
 5. Produkt – produkty, w tym usługi, prezentowane w Sklepie;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 11. Polityka Prywatności –zasady opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu

 

§3

Polityka Prywatności

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest Klient.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep jest CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
  CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 4. Klient rejestrując się w Sklepie (uzyskując Dostęp w rozumieniu § 3) oraz składając Zamówienie bez rejestracji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania.
 5. CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Zamówienia. CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna w celu realizacji Zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności którzy będą wysyłać Produkt bezpośrednio Klientowi.
 6. CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
 7. Klientowi przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 8. Wraz z uzyskaniem Dostępu do Sklepu oraz w toku składania Zamówienia bez rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna za pomocą poczty elektronicznej. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej zmieniając swoje dane w „Ustawieniach Mailingu” lub kontaktując się z administratorem Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@crackcoffee.pl.
  Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie Polityka Prywatności.

 

§4
Produkty

 1. Sklep oferuje towary i usługi, zwane dalej Produktami.
 2. Realizacja Zamówień odbywa się z wykorzystaniem systemu Zamówień towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po uzyskaniu dostępu (zwanego dalej „Dostępem”) do Sklepu przez co rozumie się wygenerowanie dla Klienta indywidualnego konta, loginu oraz hasła, za pomocą których Klient będzie mógł dokonywać Zamówień.
 4. Z chwilą zwrócenia się o udzielenie Dostępu, a w razie składania zamówienia bez rejestracji – z chwilą złożenia zamówienia, Klient jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Dostępu bez podania przyczyny.
 6. CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna powiadomi Klienta o każdej zmianie (podmiotowej lub przedmiotowej) w zakresie Dostępu.
 7. CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna ma prawo cofnąć Klientowi przyznany Dostęp w przypadku gdy Klient nie dokona żadnego zakupu w Sklepie w okresie kolejnych 60 dni lub zalega z płatnościami za Produkty dłużej niż 14 dni po terminie ich wymagalności. Cofnięcie Dostępu może mieć miejsce także wtedy kiedy Klient prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do CRACK COFFEE Antosz, Metri, spółka cywilna.
 8. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na opisaną w serwisie Sklepu właściwość danego Produktu.
 9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 Kodeksu Cywilnego.

 

§5
Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej crackcoffee.pl lub kontaktując się bezpośrednio z obsługą Sklepu.
 2. Składając zamówienie, Klient jest zobowiązany podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane kontaktowe, adres dostawy i informacje dotyczące płatności.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail. Potwierdzenie to nie stanowi akceptacji zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zamówienia bez podania przyczyny.
 5. W przypadku niedostępności Produktu lub niemożności realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie i zaproponuje możliwe rozwiązania, takie jak oczekiwanie na dostępność Produktu lub anulowanie zamówienia.


§6
Ceny i Płatność

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy i adresu dostawy.
 3. Klient może dokonać płatności za zamówienie poprzez przelew bankowy, płatność kartą płatniczą lub inną dostępną formę płatności w Sklepie.
 4. W przypadku wyboru płatności poprzez przelew bankowy, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Brak płatności w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.
 5. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, Klient zostanie przekierowany na zewnętrzną stronę lub bramkę płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności w bezpieczny sposób.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące cen, płatności i dostawy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.


§7
Dostawa i odbiór

 1. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie Polski.
 2. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy i adresu dostawy.
 3. Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy i adresu dostawy.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówione Produkty zostały dostarczone w terminie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem przewoźnika lub siłą wyższą.
 5. Po otrzymaniu zamówionych Produktów, Klient jest zobowiązany sprawdzić ich stan i zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, Klient powinien natychmiast skontaktować się z obsługą Sklepu.


§8
Odstąpienie od umowy
 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia. Dlatego, jeśli opakowanie kawy zostało otwarte, nie możemy przyjąć zwrotu.
 3. Odstąpienie od Umowy musi być złożone na piśmie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Sklepie.
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 5. Sprzedawca zwróci Klientowi koszt zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego Produktu.
 6. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich pokrycie.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od Umowy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

§9
Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku stwierdzenia wad Produktu lub niezgodności z zamówieniem.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail lub telefonicznie podany w Sklepie w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca podejmie działania naprawcze, wymianę Produktu lub zwróci Klientowi koszt zakupu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej są dostępne na stronie internetowej Sklepu.


§10
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin oraz wszelkie umowy zawierane pomiędzy Klientem a Sprzedawcą podlegają polskiemu prawu.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji i polubownego porozumienia.
 3. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.